sunnuntai 20. maaliskuuta 2016

Kädet kyynärpäitä myöten tekstimassassaTieteidenvälisyys on sanomattoman vaikeaa. Vaikeuden huomaa tekstiä yhdessä työstäessä. Kieli on tieteen väline. Kielen käyttämisen tavat heijastavat eri alojen tutkijoiden perustavia, lausumattomia ja huomaamattoman itsestään selviä tieteellisiä ajattelutapoja. Ne ovat eri aloilla erilaisia.

Humanistisilla ja muilla laadullista tutkimusta tekevillä aloilla pyritään tarkastelemaan tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman monelta suunnalta ja ottamaan huomioon pienetkin sävyt, yksityiskohdat ja niiden väliset suhteet. Havainnoista esitetään kysymyksiä. Niihin vastataan kokoamalla havaintoja yhteen teorioiden ja niihin liittyvien käsitteiden avulla. Teoriat ja käsitteet perustuvat aiemmin tehtyyn tutkimukseen, ja uusi aineisto haastaa ne. Oleellista ei ole se, paljonko jotakin on, vaan kokonaisuuden käsittäminen niin, että pienetkin yksityiskohdat saavat selityksen ja löytävät paikkansa kokonaisuudessa. Analyysissa teoriat ja käsitteet saavat uusia sävyjä ja muuttuvat. Näin tuotetaan lisää ymmärrystä maailmasta.

Luonnontieteissä ja muilla määrällistä tutkimusta tekevillä aloilla kootaan aineistoksi havaintoja, joista pyritään poistamaan epäolennaiset poikkeamat. Jäljelle jää puhdas signaali, josta havaintovirheet ja ”kohina” on suodatettu pois. Tarkasteltavan aineiston avulla testataan oletuksia, hypoteeseja, jotka on muodostettu aiemman tutkimustiedon ja siihen perustuvien teorioiden avulla. Poikkeamista riisutun aineiston avulla testataan hypoteesin paikkansa pitävyyttä ja tarkastellaan sitä kautta teorioiden pitävyyttä. Poikkeamat ovat tiedossa, mutta ajattelua ei rakenneta niiden varaan. Näin pyritään seulomaan havainnoista esille olennainen ja vankka tieto.

Kun määrällisen tutkimuksen tekijä lähtee tekemään laadullista analyysia, hänellä on taipumus jättää epäolennaiset poikkeamat tarkastelematta. Hän ikään kuin sihtaa havaintoja, pudottaa hienoisimmat sihdin läpi tarkastelun ulkopuolelle ja keskittyy sihtiin jääneisiin, joiden varaan hän rakentaa tulkintansa harkitun täsmällisin sanavalinnoin. Ydintä sumentava ”kohina” on sihdattu pois. Hänestä tämä on objektiivinen tapa tarkastella maailmaa. Laadullisen tutkimuksen tekijä taas näkee tällaisen aineiston käsittelyn reflektoimattoman subjektiivisena, koska tutkija on jättänyt huomiotta osan aineistostaan vain sen hienoisuuden vuoksi, tarkastelematta sen luonnetta ja suhdetta muihin aineiston osiin. Tällainen analyysi on hänestä kelvoton.

Kun laadullisen aineiston tutkija kirjoittaa analyysiaan, hän tarvitsee paljon monenlaisia sanoja kuvaamaan tutkittavan ilmiön moninaisuutta. Hän kuvaa kontekstin ja eri yksityiskohtien suhteen siihen. Hän tarkastelee kohta kohdalta havaintoja ja etsii niille perusteltuja tulkintoja. Hän näkee vaivaa ymmärtääkseen erilaisuudet ja kaivaakseen esille heikosti näkyvät seikat. Hän rakentaa niistä pala palalta kuvaa, jonka tarkkaa sisältöä hän ei etukäteen tiedä. Hän pohtii oman subjektiivisen näkökulmansa suhdetta muodostuvaan kuvaan ja kirjoittaa sen näkyville, jotta myös se olisi tieteellisen arvioinnin kohteena. Vasta tällainen tarkastelu täyttää hänestä tieteellisyyden vaateet. Kun määrällisen tutkimuksen tekijä pääsee muokkaamaan tästä syntynyttä tekstiä, hän karsii siitä kaikki turhat sanat ja jättää vain keskeiset, jäsentävät havainnot ja käsitteet jäljelle. Jolloin laadullisen tutkimuksen tekijästä tekstistä on hävinnyt kaikki oleellinen.

Ei ihme, että molemmat pitävät tahollaan toisiaan epätieteellisinä. Ja silti tieteidenvälisyys on välttämätöntä, jos halutaan löytää vastauksia monimutkaistuvan maailman ongelmiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti